Kalisz - Dopisz swoją historię
 
Trwa komunikacja

Regulamin sprzedaży on line

Regulamin zakupu biletów on-line
 na Ekspozycję multimedialną poświęconą dziedzictwu kulturowemu Kalisza i regionu.

 

Operatorem Ekspozycji jest Informacja Turystyczna zwana dalej IT, mieszcząca się w budynku ratusza miejskiego na parterze, pokój nr 18, Główny Rynek 20.

 1. Rezerwacja i zakup biletów w kasie IT

  1. Na Ekspozycji stałej w obiektach obowiązuje dzienny limit zwiedzających.

  2. Przed wejściem, należy dokonać zakupu biletu wstępu do obiektów zgodnie z cennikiem opłat.

   Ceny biletów:
   normalny: 8 zł
   ulgowy (młodzież szkolna, studenci, grupy zorganizowane): 5 zł

   Dla dzieci do lat trzech wejście jest darmowe.

   W cenie biletu dostępne są audiobooki.

  3. Przy zakupie biletów respektowane są: Kaliska Karta Mieszkańca, Kaliska Karta Seniora oraz Karta Dużej Rodziny, która umożliwia zakup biletu ulgowego w cenie 4 zł od osoby.

  4. Faktury za zakupione bilety wystawiane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób, instytucji i podmiotów gospodarczych w kasie biletowej, mieszczącej się w siedzibie IT. 

 1. Rezerwacja i zakup biletów on-line dla grup zorganizowanych

  1. Rezerwacja biletów on-line:

   1. rezerwacji dokonuje się minimalnie z trzydniowym wyprzedzeniem;
   2. przy rezerwacji biletów on-line należy dokonać wyboru dnia i godziny atrakcji, następnie w formularzu danych należy wpisać: adres e-mail, imię i nazwisko osoby rezerwującej, kraj i numer telefonu;
   3. każda rezerwacja biletów grupowych on-line otrzyma swój indywidualny numer i każda z nich wymaga uiszczenia opłaty;
   4. transakcji należy dokonać w terminie do 3 dni przed realizacją rezerwacji;
   5. transakcję dokonaną rozumie się jako zaksięgowanie na koncie bankowym pełnej kwoty odpowiadającej wartości biletów zarezerwowanych na dany termin;
   6. wpłaty należy dokonać na numer konta bankowego podany w zwrotnej wiadomości e-mail, wysyłanej po dokonaniu rezerwacji;
   7. w tytule przelewu należy podać numer rezerwacji;
   8. w przypadku niedokonania transakcji w terminie opisanym w ust. d rezerwacja zostaje anulowana;
   9. w celu otrzymania faktury należy podać dodatkowo w systemie internetowym nr NIP. Po opłaceniu należności faktura zostanie wysłana na adres e-mail podany w formularzu pkt. b);
   10. zarezerwowane bilety można także odebrać w kasie IT nie później niż na 20 min. przed wyznaczoną godziną zwiedzania, podając nr rezerwacji, dane podmiotu dokonującego rezerwacji oraz przedkładając dokument sprzedaży.
  2. Zakup biletów on-line:

   1. zakupu biletów on-line można dokonać minimalnie z trzydniowym wyprzedzeniem
   2. przy zakupie biletów on-line należy dokonać wyboru dnia i godziny zwiedzania Ekspozycji, następnie w formularzu danych wpisać: adres e-mail, imię i nazwisko osoby rezerwującej, kraj i numer telefonu;
   3. opłata za zakup on-line dokonywana jest za pomocą systemu PayU, przed dokonaniem płatności należy na stronach zakupu on-line sprawdzić, czy system obsługuje bank, z którego będzie wpływała zapłata lub dokonać zapłaty za pomocą karty płatniczej akceptowanej przez system PayU;
   4. w celu skutecznego zakończenia zakupu on-line, należy dokonać płatności w ciągu 25 minut, po tym czasie zarezerwowane bilety wrócą do ogólnej puli, a rezerwacja zostanie anulowana;
   5. w przypadku wystąpienia błędów systemu, po upływie czasu przeznaczonego na zarezerwowanie biletów, anulowania lub odrzucenia płatności, jak również jej potwierdzenia należy postępować zgodnie z komunikatami pojawiającymi się w serwisie zakupu on-line lub w wygenerowanych automatycznie e-mailach;
   6. osoba kupująca otrzyma dokument sprzedaży, będący podstawą wydania biletów w kasie IT, na adres e-mail podany w systemie internetowym;
   7. w celu otrzymania faktury należy dodatkowo podać w systemie internetowym nr NIP, po opłaceniu należności faktura zostanie wysłana na adres e-mail podany w formularzu pkt. b);
   8. zakupione bilety można także odebrać w kasie IT nie później niż na 20 min. przed wyznaczoną godziną zwiedzania, przedstawiając dokument sprzedaży.
  3. Bilet wydrukowany bądź zapisany na urządzeniu mobilnym typu smartfon, tablet podlega weryfikacji przed wejściem na Ekspozycję.

  4. Niewykorzystanie części biletów nie powoduje zmiany statusu grupy na osoby indywidualne.

 2. Zakup on-line biletów dla osób indywidualnych

  1. Zakupu biletów on-line można dokonać z minimalnie dwugodzinnym wyprzedzeniem.

  2. Przy zakupie biletów on-line należy dokonać wyboru dnia i godziny zwiedzania Ekspozycji, następnie w formularzu danych należy wpisać: adres e-mail, imię i nazwisko osoby rezerwującej, kraj i numer telefonu;

  3. Opłata za zakup on-line dokonywana jest za pomocą systemu PayU, przed dokonaniem płatności należy na stronach zakupu on-line sprawdzić, czy system obsługuje bank, z którego będzie wpływała zapłata lub dokonać zapłaty za pomocą karty płatniczej akceptowanej przez system PayU;

  4. W celu skutecznego zakończenia zakupu on-line, należy dokonać płatności w ciągu 25 minut, po tym czasie zarezerwowane bilety wrócą do ogólnej puli;

  5. W przypadku wystąpienia błędów systemu, po upływie czasu przeznaczonego na zarezerwowanie biletów, anulowania lub odrzucenia płatności, jak również jej potwierdzenia należy postępować zgodnie z komunikatami pojawiającymi się w serwisie zakupu on-line lub w wygenerowanych automatycznie e-mailach;

  6. Na adres e-mail podany w systemie internetowym osoba kupująca otrzyma dokument sprzedaży, będący podstawą do wydania biletów w kasie IT;

  7. Zakupione bilety można odebrać w kasie IT nie później niż na 20 min. przed wyznaczoną godziną atrakcji, przedstawiając dokument sprzedaży; 8. Bilet wydrukowany bądź zapisany na urządzeniu mobilnym typu smartfon, tablet podlega weryfikacji przed wejściem na Ekspozycję.

 

 1. Ochrona danych osobowych

  1. Administrator danych osobowych.

   W trakcie procesu zakupu biletów online, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail, Zamawiający przekazywać będzie swoje dane osobowe. Administratorem zebranych danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza.Z Administratorem można skontaktować się: listownie: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20, e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl  lub telefonicznie: +48 571 315 110.

  2. Inspektor ochrony danych.

   Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Z Inspektorem można skontaktować się: listownie: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20, e-mailowo: iod@um.kalisz.pl lub telefonicznie: 62 / 765 43 56.

  3. Cele i podstawy przetwarzania.

   Dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy zakupu biletów on-line na wydarzenia, o których mowa w regulaminie serwisu, jak również po zarejestrowaniu konta w celu składania kolejnych zamówień poprzez korzystanie z Modułu do sprzedaży biletów na stronie internetowej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie niezbędnych działań dotyczących zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży oraz korzystania z usługi umożliwiającej składanie kolejnych zamówień - w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

  4. Odbiorcy danych osobowych.

   Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być udostępnione firmie SoftCOM Spółka Jawna Piotr Szuba, Tomasz Wierzbowski ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, świadczącej usługi wsparcia technicznego systemu sprzedażowego w zakresie jakim jest to niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania tego systemu.

  5. Przechowywania danych.

   Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami o rachunkowości w odniesieniu do osób, które zakupiły bilet on-line. W odniesieniu do osób, które założyły konto użytkownika w przypadku braku realizacji zakupu przez użytkownika przez okres 2 lat od ostatniego logowania na swoje konto.

  6. Prawa osób, których dane dotyczą.

   W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych, w zależności od podstawy prawnej ich przetwarzania przysługuje Państwu:

   • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;
   • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych w powszechnie używanym formacie elektronicznym, które można przesłać w zależności od potrzeby innemu administratorowi danych.
   • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

   Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

  7. Informacja o wymogu podania danych.

   Podanie danych jest dobrowolne. Brak ich podania uniemożliwi realizację umowy zakupu biletów online.

 

 1. Procedura reklamacji

  1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące zakupu i realizacji biletów należy składać w siedzibie IT – Ratusz, Główny Rynek 20 w formie pisemnej lub mailowej it@um.kalisz.pl

  2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres użytkownika, numer telefonu, adres e-mail (podane przez Użytkownika w zamówieniu), wskazanie przyczyny reklamacji oraz sprecyzowane żądanie. Reklamacje niepełne nie będą rozpatrywane.

  3. Reklamację rozpoznaje się w terminie maksymalnie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

  4. Odpowiedź na reklamację wysyłana zostanie na adres e-mail podany przez Kupującego/Rezerwującego w reklamacji lub w inny uzgodniony sposób.

 1. Zwroty

  1. Zwrotu opłaconego biletu można dokonać maksymalnie na 1 dzień przed terminem realizacji usługi.
  2. Informację o chęci dokonania zwrotu przyjmowane są drogą elektroniczną na adres it@um.kalisz.pl lub w siedzibie IT. W informacji powinny zostać zawarte dane: imię i nazwisko lub nazwa instytucji, dokument zakupu, numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany przelew.
 2.  Postanowienia końcowe

  1. IT nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
  2. IT zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.
  3. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie IT.
  4. IT nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie treści dokumentów sprzedaży przez Kupujących/Rezerwujących osobom trzecim.
  5. IT zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zwiedzania lub odwołania zwiedzania w uzasadnionych przypadkach (np. awaria w obiekcie, przerwa w dostawie mediów, warunki sanitarne, pogodowe itp.). Osobom, które dokonały zakupu biletów, przysługuje z tego tytułu zmiana terminu zwiedzania (jeżeli jest to możliwe) lub zwrot opłaty za bilety.
  6. W uzasadnionych przypadkach IT zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia ze zwiedzania części Ekspozycji. Wyłączenie ze zwiedzania części Ekspozycji nie łączy się z prawem do jakiejkolwiek rekompensaty.
  7. IT zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, o których Zwiedzający zostaną poinformowani poprzez stronę internetową it.kalisz.pl lub kalisz.pl w zakładce dla turysty oraz w siedzibie IT zlokalizowanej w budynku ratusza.
  8. Więcej informacji na temat sprzedaży i rezerwacji biletów dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych można uzyskać pod nr tel. 571 315 110, od wtorku do niedzieli w godzinach: 10.00 – 15.00.